زمان؛ مفهومی کلیدی در آینده‌پژوهی (قست دوم: مفهوم زمان از گذشته تا آینده)


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ , July 6 2018
  شماره 65
نویسنده (گان):سمیعی، سعید؛
کدبازیابی: 57656E5
چکیده: پیتر دراکر، اندیشمند بزرگ حوزۀ مدیریت معتقد است که زمان کمیاب‌ترین منابع است و تا زمانی که نتوان زمان را مدیریت کرد، هیچ چیز دیگری را نمی‌توان مدیریت کرد. نوشتار حاضر به مقوله‌هایی همچون واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی نسبت به زمان، واقعی یا غیرواقعی بودن زمان، مفهوم زمان از دیدگاه پدیدارشناسی، مفهوم زمان در فلسفه مدرن و نیز نگاه دوگانۀ حال‌گرایی دربرابر غایت‌گرایی اشاره دارد.
موضوع(ات): آینده‌پژوهی ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: