Türkiye ve İran’da Vatandaşlık ve Etnisite
شهروندی و ملیت در ترکیه و ایران


منبع: دانشگاه بیلگی استانبول
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ , April 30 2017
  9786053994411
نویسنده (گان):صبحی اردم، مصطفی؛
کدبازیابی: F5A0D68
چکیده: در این کتاب به زمینه‌های تاریخی مشترک دو کشور اشاره شده و انقلاب مشروطیت در ایران و انقلاب قانون اساسی در ترکیه در سال‌های 1906 و 1908 و نیز رویدادهای دهۀ 1980 بررسی شده است. به باور نویسنده، به‌رغم مشابهت زیاد در رویدادهای تاریخی دو کشور، ازآنجاکه ساختار اجتماعی و فرایند دولت‌گرایی دو کشور با هم هم‌سطح نبودند، خاندان پهلوی و جمهوری ترکیه که از زمان رضاه شاه و آتاتورک اهداف مشترکی را دنبال می‌کردند، ولی در ترکیه به دلیل دارا بودن سابقۀ دولت‌گرایی مقتدر و مرکزیت‌گرای برجای مانده از امپراتوری عثمانی، این سابقه با تاسیس جمهوری ترکیه ادامه یافت، ولی در ایران شکل دیگری یافت.
موضوع(ات): ایران - تاریخ؛ ترکیه - تاریخ؛ ایران - روابط فرهنگی - ترکیه؛ ترکیه - روابط فرهنگی - ایران؛ ؛ ؛
زبان مدرک: ترکی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: