درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > روابط بین‌المللی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        تغییرات نظام بین‌الملل و پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی و افکارعمومی سبب شده تا اشکال جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی سنتی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دیپلماسی‌های معمول که توسط برخی کشورها به خوبی به کار می‌رود دیپلماسی عمومی است که به لحاظ ارتقای وجه یک کشور مدنظر است و سازکاری برای افزایش قدرت نرم به شمار می‌رود. در این نوشتار اهمیت، ابزار، اهداف، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط پیش‌نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

۱