نتیجه جستجو ( ۲۵۸۴۶ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۵۸۵ صفحه
صنعت خودروسازی در ایران و کرۀ جنوبی همزمان در برهۀ خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ماند. ایران از آغاز راه صنعتی‌شدن به‌ویژه در عرصۀ خودروسازی همواره یک نظام دسترسی محدود (منطبق با نظریۀ داگلاس نورث و همکاران) داشته و به‌ندرت بستر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری رقابت فراهم نموده است. براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش مهم‌ترین علت موفقیت کرۀ جنوبی، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و مهم‌ترین علت عدم موفقیت ایران در این زمینه وجود و استمرار نظم دسترسی محدود قبل و بعد از انقلاب است.
موضوعات: اتومبیل‌ها - ایران - صنعت و تجارت؛ اتومبیل‌ها - کره جنوبی - صنعت و تجارت؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس از یک‌سو به‌دلیل وجود منابع انرژی و ازسوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بین‌المللی است. با توجه به رویکردهای متفاوت دولت ایران به خاورمیانه و موضوع نظم، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به رویکرد سیاست‌ خارجی دولت ‌یازدهم به مسئلۀ نظم در خاورمیانه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به سئوال اصلی رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقه‌ای خاورمیانه در دولت یازدهم پرداخته و پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت یازدهم با رویکرد مبتنی‌بر تنش‌زدایی، سیاست نظم منطقه‌ای پایدار را درپیش گرفته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ ؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌الملل بر این باورند که بحث درخصوص جایگاه امنیت در سیاست خارجی کشورها یکی از مباحث مهم در درک روابط بین‌الملل است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از «امنیت و جایگاه آن در مکتب کپنهاگ» ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سپس اندیشمندان این مکتب معرفی شده‌اند. نویسنده سعی دارد با ارائۀ این مبحث به پرورش یک چهارچوب تحلیلی که بیانگر جامعیت «جایگاه امنیت» در اکثر مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل است نایل آید.
موضوعات: امنیت بین‌المللی؛ سیاست خارجی؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛
فصلنامه علوم سیاسی

کتاب حاضر به بررسی نظریات روابط بین‌الملل و تقسیم‌بندی این نظریات پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل تلاش کرده تا چهارچوبی نظری را برای تجزیه‌وتحلیل روابط بین‌ بازیگران در عرصۀ بین‌المللی ارائه کند. نویسندگان تنها یک صفحه را به مباحث روش‌شناسی اختصاص داده‌اند؛ حال آنکه باتوجه به اهمیت مباحث روش‌شناسی و به‌طور خاص، تاثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه به‌ویژه مکتب نوواقع‌گرایی به‌عنوان جریان اصلی روابط بین‌الملل ضروری است، اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین‌الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریۀ سبز، جامعه‌شناسی تاریخی‌ و نظریۀ سیاسی بین‌المللی (اخلاق بین‌الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین‌الملل تبدیل کرده است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ برچیل . اسکات . نظریه‌های روابط بین‌الملل - نقد و تفسیر؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

هدف نوشتار حاضر تبیین چالش‌هایی است که ایران برای تامین امنیت انرژی خود ازطریق لوله‌های فرامرزی با آنها مواجه است. مسئلۀ اساسی این است که مهم‌ترین چالش‌های ایران در این زمینه چیست و چه راهکارهایی برای حل آنها قابل ارائه است. بررسی توصیفی– تحلیلی موضوع نشان داده ایران در هر سه حوزۀ امنیت عرضه به‌عنوان کشور واردکننده، تقاضا، صادرکننده و ترانزیت به‌عنوان کشور ترانزیت با چالش مواجه است، ولی مهم‌ترین چالش ایران، امنیت تقاضا است. در راستای حفظ تقاضای موجود و ایجاد تنوع در تقاضا، راهکارهای مطلوب ایران افزایش جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی، ارتقای میزان آمادگی عرضه در شرایط فوری و کاهش اختلافات بین‌المللی در زمینۀ عرضۀ گاز است.
موضوعات: امنیت انرژی - ایران؛ گاز - ایران - لوله‌کشی؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

روابط چین و ایالات متحده را شاید بتوان پیچیده‌ترین و پرتناقض‌ترین روابط در میان قدرت‌های بزرگ دانست. در نوشتار حاضر سعی شده با استفاده از یک مدل تحلیلی که تعدیلی بر مدل واقع‌گرای ساختاری کنث والتز است، ضمن مطرح کردن این پرسش که راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی آمریکا در مناطق مختلف دنیا چه خواهد بود؟ و با طبقه‌بندی راهبردهای امنیتی چین در چهارگونه مدل رفتاری موازنۀ سخت و نرم، دنباله‌روی سخت و نرم که البته هر کدام از آنها نیز تابعی از ترکیب سه عامل قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی هستند سعی در تبیین این موضوع داشته است.
موضوعات: ایالات متحده - روابط خارجی - چین؛ چین - روابط خارجی - ایالات متحده؛ سیاست امنیتی - چین؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

هدف نوشتار حاضر آن است که با تلفیق روش سناریونویسی جیمز دیتور و تحلیل تأثیر بر روند، رویدادها و سناریوهای دهۀ آیندۀ روابط ایران و عربستان را برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مناسب‌تر، تحلیل کند. پرسش اصلی نوشتار این است که سناریوهای دهۀ آیندۀ روابط ایران و عربستان چیست؟ نویسندگان باتوجه به رویدادها و پیشران‌های تقویت‌کننده و مانع روابط ایران و عربستان، به این یافته‌ها رسیده‌اند که سناریوی تیرگی روابط، بیشترین احتمال وقوع و سناریوی همکاری، کمترین احتمال وقوع را دارد و همچنین سناریوی جنگ و درگیری و یا قطع روابط نیز احتمال زیادی دارد که با تقویت یکی از پیشران‌ها به قوع بپیوندد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛
فصلنامه تحقیقات سیسی بین‌المللی

سنجش قدرت ملی مستلزم ارزیابی و محاسبۀ مؤلفه‌ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، فرهنگی و ... کشورهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت ملی پنج کشور پیرامونی ایران، (امارات متحدة عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین) در ابعاد قدرت (قدرت سخت و قدرت نرم) است. دراین‌میان، پرسش اصلی آن است که ساختار قدرت در این کشورها چگونه است؟ فرضیة پژوهش بیان داشته که: به‌نظر می‌رسد مؤلفه‌های قدرت‌ ملی کشورهای منتخب، منطقة غرب‌آسیا را به ترتیب در سه سطح امارات- قطر، کویت- عمان و بحرین قرار می‌دهد. نتایج به‌دست آمده نشان داده که ساختار قدرت بین پنج کشور مورد نظر، آنها را در سه سطح از قدرت قرار می‌دهد در سطح اول قدرت، امارات و قطر، در سطح دوم، کویت و عمان و در سطح سوم، بحرین قرار دارند.
موضوعات: قدرت (علوم اجتماعی)؛ بحرین - سیاست و حکومت؛ قطر - سیاست و حکومت؛ امارات متحده عربی - سیاست و حکومت؛ کویت - سیاست و حکومت؛ عمان - سیاست و حکومت؛
فصلنامه تحیقات سیاسی بین‌المللی

نوشتار حاضر درصدد است با محوریت اندیشه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی مفهوم و مؤلفه‌های اثرگذار بر آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی و ارائة الگوی تحلیلی آن، با تکیه ‌بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران بپردازد. به‌همین‌منظور با استفاده از روش تحلیل داده‌های تفسیر روشی متن‌محور ابتدا به ارائة عناصر اثرگذار بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته می‌شود؛ سپس ازطریق رجوع کتابخانه‌ای به بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل آنها با استفاده از روش مذکور، تعریف بیداری اسلامی در اندیشة ایشان بیان شده است. نتایج حاکی است که جنبش‌های بیداری اسلامی در اندیشة مقام معظم رهبری درمعرض دو آفت درونی و بیرونی می‌توانند قرار گیرند.
موضوعات: بیداری اسلامی؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357 - تاثیر؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، چه قرائت جدیدی از ملی‌گرایی ارائه داده است؟ فرضیۀ اصلی در پاسخ به پرسش مزبور، این است که رفتارشناسی جمهوری اسلامی ایران در برخی وقایع و تحولات سیاسی- اجتماعی تعیین‌کننده و اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و سند هویت ملی و رویکرد نسبت زبان فارسی و هویت باستانی، نشان‌دهندۀ ایجاد یک تلفیق سازنده میان دو منبع هویت‌ساز یعنی ایرانیت و اسلامیت در راستای تحقق اهداف انقلابی وحفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. چهارچوب نظری انتخاب‌شده برای پژوهش، نظریۀ ‌ام‌القری است.
موضوعات: ملی‌گرایی؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۵۸۵