نتیجه جستجو ( ۲۰۲۱۰ مدرک )
صفحه ۱ از ۲۰۲۱ صفحه
خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس از یک‌سو به‌دلیل وجود منابع انرژی و ازسوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بین‌المللی است. با توجه به رویکردهای متفاوت دولت ایران به خاورمیانه و موضوع نظم، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به رویکرد سیاست‌ خارجی دولت ‌یازدهم به مسئلۀ نظم در خاورمیانه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به سئوال اصلی رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقه‌ای خاورمیانه در دولت یازدهم پرداخته و پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت یازدهم با رویکرد مبتنی‌بر تنش‌زدایی، سیاست نظم منطقه‌ای پایدار را درپیش گرفته است.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ ؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

صنعت خودروسازی در ایران و کرۀ جنوبی همزمان در برهۀ خاصی آغاز شد، اما دستاوردهای دو کشور در این عرصه قابل قیاس نیست. کره توانست به پنجمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما ایران در این عرصه کاملاً ناکام ماند. ایران از آغاز راه صنعتی‌شدن به‌ویژه در عرصۀ خودروسازی همواره یک نظام دسترسی محدود (منطبق با نظریۀ داگلاس نورث و همکاران) داشته و به‌ندرت بستر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری رقابت فراهم نموده است. براساس تئوری داگلاس نورث و همکارانش مهم‌ترین علت موفقیت کرۀ جنوبی، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و مهم‌ترین علت عدم موفقیت ایران در این زمینه وجود و استمرار نظم دسترسی محدود قبل و بعد از انقلاب است.
موضوعات: اتومبیل‌ها - ایران - صنعت و تجارت؛ اتومبیل‌ها - کره جنوبی - صنعت و تجارت؛
فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل

بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌الملل بر این باورند که بحث درخصوص جایگاه امنیت در سیاست خارجی کشورها یکی از مباحث مهم در درک روابط بین‌الملل است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از «امنیت و جایگاه آن در مکتب کپنهاگ» ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سپس اندیشمندان این مکتب معرفی شده‌اند. نویسنده سعی دارد با ارائۀ این مبحث به پرورش یک چهارچوب تحلیلی که بیانگر جامعیت «جایگاه امنیت» در اکثر مباحث علوم سیاسی و روابط بین الملل است نایل آید.
موضوعات: امنیت بین‌المللی؛ سیاست خارجی؛ روابط بین‌المللی - فلسفه؛
فصلنامه علوم سیاسی

پرسش اصلی نوشتار حاضر ان است که آیا می‌توان حکمرانی جهانی را نظریه (چه رسد به نظریۀ مسلط) درنظر گرفت؟ نویسنده در پاسخ نه در پی ابهام‌زدایی از مفهوم مذکور بلکه در پی اثبات این ابهام است. ازاین‌رو، مباحث خود را به سه بخش اصلی تقسیم کرده است: مفهوم حکمرانی جهانی، که به تعاریف ارائه‌شده برای این مفهوم پرداخته است؛ دیدگاه‌های متعارض دربارۀ حکمرانی جهانی که نشان می‌دهد حکمرانی جهانی در چهارچوب دیدگاه‌های نظری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ و مسائل تجربی، که به موضوعات عملی و خلأهای موجود حکمرانی جهانی پرداخته است که نشان دهد حکمرانی جهانی به عنوان یک «وضعیت» چه جایگاهی دارد.
موضوعات: روابط بین المللی - فلسفه؛ جهانی شدن
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

کتاب حاضر به بررسی نظریات روابط بین‌الملل و تقسیم‌بندی این نظریات پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل تلاش کرده تا چهارچوبی نظری را برای تجزیه‌وتحلیل روابط بین‌ بازیگران در عرصۀ بین‌المللی ارائه کند. نویسندگان تنها یک صفحه را به مباحث روش‌شناسی اختصاص داده‌اند؛ حال آنکه باتوجه به اهمیت مباحث روش‌شناسی و به‌طور خاص، تاثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه به‌ویژه مکتب نوواقع‌گرایی به‌عنوان جریان اصلی روابط بین‌الملل ضروری است، اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین‌الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریۀ سبز، جامعه‌شناسی تاریخی‌ و نظریۀ سیاسی بین‌المللی (اخلاق بین‌الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین‌الملل تبدیل کرده است.
موضوعات: روابط بین‌المللی؛ برچیل . اسکات . نظریه‌های روابط بین‌الملل - نقد و تفسیر؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اختلافات هیدروپلتیکی کشورهای حوزۀ رودهای آمودریا و سیردریا پرداخته و تلاش دارد تا مهم‌ترین زمینه‌ها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان ‌داده، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین‌دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازی‌های گسترده، تغییرات آب‌وهوایی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و تک‌محصولی بودن کشاورزی مهم‌ترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند.
موضوعات: مرزهای آبی - ایران؛ مرزهای ابی - آسیای مرکزی؛ سیاست جغرافیایی؛
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی

ناصریست‌ها ازجمله احزاب و تشکلهای فعال و تأثیرگذار در مصر هستند که نقاط اشتراک و افتراق زیادی در مواضع سیاست خارجی خود با ایران دارند .مقابلۀ آنها با رژیم صهیونیستی، جهان‌‌سوم‌گرایی و عدم تعهد مهم‌ترین نقاط اشتراک است. پان‌عربیسم و سکولاریسم نیز مهم‌ترین نقاط افتراق آنها با ایران است. اما در شرایط کنونی، نقاط افتراق به حالت مسکوت درآمده‌اند. پرسش نوشتار حاضر آن است که با بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان ایران و ناصریسم محورهای همکاری دوجانبه چه خواهد بود؟ نتیجه پژوهش حاکی از ان است که جهان سوم‌گرایی و عدم تعهد رویکرد مناسبی است که همگرایی بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - مصر؛ مصر - روابط خارجی - ایران؛ حزبهای سیاسی - مصر؛ ؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

هدف نوشتار حاضر آن است که با تلفیق روش سناریونویسی جیمز دیتور و تحلیل تأثیر بر روند، رویدادها و سناریوهای دهۀ آیندۀ روابط ایران و عربستان را برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مناسب‌تر، تحلیل کند. پرسش اصلی نوشتار این است که سناریوهای دهۀ آیندۀ روابط ایران و عربستان چیست؟ نویسندگان باتوجه به رویدادها و پیشران‌های تقویت‌کننده و مانع روابط ایران و عربستان، به این یافته‌ها رسیده‌اند که سناریوی تیرگی روابط، بیشترین احتمال وقوع و سناریوی همکاری، کمترین احتمال وقوع را دارد و همچنین سناریوی جنگ و درگیری و یا قطع روابط نیز احتمال زیادی دارد که با تقویت یکی از پیشران‌ها به قوع بپیوندد.
موضوعات: ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛
فصلنامه تحقیقات سیسی بین‌المللی

۹. بولتن ایران رصد (128) ، آبان ۱۳۹۶
در این شماره از بولتن ایران رصد گزيده اي از مهم ترين گزارش‌هاي راهبردي و تحليلي، مقاله‌ها و پژوهش‌هاي منتشرشده ازسوي انديشكده‌ها، مراكز پژوهشي، تارنماهاي تحليلي و رسانه‌هاي معتبر در كشورهاي مختلف توليد و انتشار يافته‌اند را ازنظر می‌گذرانید. تداوم چالش‌های ایران و امریکا، حفظ فاصلۀ اروپا از آمريكا در تقابل با ايران، ايران و امنيت غرب آسيا، مسائل اقليم كردي عراق و امنيت غرب آسيا، ازجمله مسائلی هستند که در این نوشتار مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
موضوعات: ایران - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ خاورمیانه - امنیت ملی؛ کردستان (عراق) - سیاست و حکومت؛
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

نوشتار حاضر درصدد است با محوریت اندیشه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی مفهوم و مؤلفه‌های اثرگذار بر آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی و ارائة الگوی تحلیلی آن، با تکیه ‌بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران بپردازد. به‌همین‌منظور با استفاده از روش تحلیل داده‌های تفسیر روشی متن‌محور ابتدا به ارائة عناصر اثرگذار بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته می‌شود؛ سپس ازطریق رجوع کتابخانه‌ای به بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل آنها با استفاده از روش مذکور، تعریف بیداری اسلامی در اندیشة ایشان بیان شده است. نتایج حاکی است که جنبش‌های بیداری اسلامی در اندیشة مقام معظم رهبری درمعرض دو آفت درونی و بیرونی می‌توانند قرار گیرند.
موضوعات: بیداری اسلامی؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357 - تاثیر؛
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ >> ۲۰۲۱